Back To Top

วิธีการส่งซ่อม และ ติดตาม  สินค้า

     สามารถส่งซ่อมสินค้าได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล / โรบินสัน ทุกสาขา และ โชว์รูมกระเป๋าเดินทาง Caggioni ศรีย่าน หรือ ปทุมธานี

กรณีมีใบรับประกัน
     ไม่คิดค่าอะไหล่ (ระยะเวลารับประกัน สินค้าปกติ 2 ปี , สินค้าจัดรายการ 1 ปี)

  1. ส่งซ่อมผ่านห้างต้องจ่ายค่าขนส่ง กทม. 150 บาท , ตจว. 200 บาท ระยะเวลาการส่งซ่อม 1 เดือน
  2. ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาส่งซ่อม 2 สัปดาห์

กรณีไม่มีใบรับประกัน
     คิดค่าบริการและอะไหล่ ตามอัตราที่บริษัท กำหนดไว้

  1. ส่งซ่อมผ่านห้างต้องจ่ายค่าขนส่ง กทม. 150 บาท , ตจว. 200 บาท ระยะเวลาการส่งซ่อม 1 เดือน
  2. ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาส่งซ่อม 2 สัปดาห์

ติดตามสินค้าส่งซ่อม

  1. ส่งผ่านห้าง ติดต่อ คุณฝน 02-5818535-7 ต่อ 121
  2. ส่งผ่านศูนย์บริการ ติดต่อ คุณกิ๊ฟ  02-2435433-5 ต่อ 0
  3. E-mail : luggagecare.caggioni@gmail.com