Back To Top

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ทางบริษัท มีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทาง www.caggioni.com  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทางไปรษณีย์แบบ EMS ซึ่งหลังจากมีรายการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า ทางบริษัทจะตอบรับรายการสั่งซื้อและแจ้งสรุปยอดการชำระ ทาง e-mail ที่ลูกค้ากรอกข้อมูลไว้ เพื่อชำระค่าสินค้า เมื่อบริษัทได้รับยอดชำระแล้ว จะมีการจัดส่งสินค้าทันทีภายใน 1-2 วัน พร้อมกับแจ้ง Tracking Number เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าที่สั่งซื้อได้ด้วยตนเอง ซึ่งระยะเวลาการจัดส่งถึงลูกค้าประมาณ 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่บริการไปรษณีย์ปลายทางจัดส่งต่อไป

การรับประกันสินค้า

 1. กระเป๋าเดินทางภายใต้ ยี่ห้อ ของ Bluelight Group จะได้รับการรับประกัน ในกรณีที่ชำรุดอันจากความผิดพลาดในขบวนการการผลิตเท่านั้น
 2. ผู้ซื้อจะต้องเก็บและแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการความคุ้มครอง การรับประกันสินค้า
 3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าปกติ 2 ปี และสินค้าจัดรายการ 1 ปี หากลูกค้านำสินค้ามาที่ศูนย์บริการ Luggage Care ทางบริษัท จะไม่คิดค่าบริการใดๆในระยะเวลาประกัน กรณีที่นำสินค้ามาที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจะคิดค่าบริการสำหรับในกรุงเทพ 150 บาท และสำหรับในต่างจังหวัดจะคิดค่าบริการ 200 บาท บริษัทจะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่ในช่วงระยะเวลารับประกัน
 4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของบริษัทไปดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลาประกัน
 5. ระยะเวลาการซ่อมปกติ 15-30 วัน ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้า อาจใช้เวลานานเกินกว่ากำหนด ซึ่งหากลูกค้าต้องการใช้กระเป๋าเดินทางด่วน ในช่วงระหว่างรอ ทางบริษัทมีกระเป๋าสำรองไว้บริการ โดยขอติดต่อรับบริการได้ที่ Luggage Care Center โทร. 02-2435433-5
 6. ในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะประกัน หรือการรับประกันสิ้นสุดลง หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทพร้อมให้บริการสินค้า
 7. แต่ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ใหม่ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ และ ค่าบริการการซ่อม
 8. ลูกค้าที่นำสินค้ามาซ่อม จะต้องมารับสินค้าภายใน 30 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ หากพ้นกำหนดดังกล่าว
 9. ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือ เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของกระเป๋าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น กระเป๋าที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้
 10. ลูกค้าควรตรวจสภาพกระเป๋าทันที ที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หากเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้กระเป๋าชำรุด ลูกค้าสามารถร้องเคลมค่าเสียหายกับทางบริษัทการบิน ณ ที่ทำการของสายการบินที่ประจำอยู่ในสนามบิน ก่อนที่ท่านจะนำกระเป๋า ผ่านศุลกากร (บริษัทการบินทุกแห่งทั่วโลก มีการรับประกันความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร) ลูกค้าควรรักษา สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่ท่านได้โดยสารมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน กรณีที่กระเป๋า หรือ สัมภาระต่างๆที่ชำรุดเสียหาย ระหว่างการเดินทาง การรับประกันจะรวมเฉพาะ ปัญหาด้านการผลิต และ วัสดุอะไหล่ ที่เสื่อมคุณภาพในการรับประกันเท่านั้น
 11. ทางบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด

เงื่อนไข และ ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า

 1. ทางบริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธีเช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือการลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋า โดยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ของสนามบินนานาชาติ ที่ขาดความระมัดระวัง จนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก ฉีก ขาด บุบ ยุบ ลอยขีดข่วน หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผล ขีดข่วน และทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งาน หรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัสที่ลูกค้าหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้
 2. การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการคลาดเคลื่อนจากของเดิม หรือบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้น