top of page

นโยบายและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าและบริการ

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

การลงทะเบียนรับประกันสินค้า 

@bbag

หรือ  แอดไลน์ ID : @caggioni

เพื่อเพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนการรับประกันสินค้า

 

นโยบายและเงื่อนไขการรับประกันสินค้

 • รณีสั่งซื้อสินค้าประเภทกระเป๋าเดินทาง สินค้ารับประกัน 1 - 3 ปี (ตามเงื่อนไขแต่ละรุ่น) หากลูกค้านำสินค้ามาที่ศูนย์บริการ Luggage Care (ศรีย่าน / ปทุมธานี) หรือ ศูนย์จำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจะไม่คิดค่าบริการใดๆ  บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ บริษัทจะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่ในช่วงระยะเวลารับประกัน

 • การรับประกันสินค้า รับประกันเฉพาะส่วนของอะไหล่เท่านั้น คันชัก ล้อ ซิป ตัวล๊อค ผ้าซับใน หูหิ้ว บานพับ โครงกระเป๋าอลูมิเนียม ไม่ครอบคลุมกระเป๋าแตก และไม่มีบริการทำสีกระเป๋าใหม่ 

 • ผู้ซื้อจะต้องเก็บและแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการความคุ้มครอง การรับประกันสินค้า

 • หากเกิดการแตกจากการใช้งานผ่านสายการบิน เบื้องต้น แนะนำให้ทำเรื่องแจ้งทางสายการบินที่ลูกค้าใช้บริการทันที ทางสายการบินก็จะมีตัวเลือกของการชดเชยกระเป๋าใบใหม่ให้ หรือชดเชยมาเป็นเงิน จำนวนเงินที่ชดเชยขึ้นอยู่การรับประกันของแต่ละสายการบิน

 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของบริษัทไปดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน

 • การประกันไม่รวมถึงพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้าศูนย์บริการทุกกรณี

 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้ มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัทในเครือ BL GROUP หรือ ตัวแทนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด เท่านั้น

 • การรับประกันนี้ มิได้รวมถึงอุปกรณ์เสริม และวัสดุตกแต่งต่างๆ เช่น ป้ายชื่อห้อยกระเป๋า ถุงคลุม สายรัดกระเป๋า สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระเป๋า เป็นต้น

 • ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของกระเป๋าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น กระเป๋าที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้

 • ทางบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

 • ถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนดจากโรงงาน

 • จงใจทำเครื่องเสียหาย อุบัติเหตุเนื่องจากประมาทเลินเล่อ ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

 • บริษัทไม่รับประกันความเสียหายสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือการลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋า โดยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ของสนามบินนานาชาติ ที่ขาดความระมัดระวังจนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก ฉีก บุบ ยุบ รอยขีดข่วน หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผลขีดข่วน และทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งานหรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัสที่ลุกค้าหลงลืมหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้

 • ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกระเป๋าทันทีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หากเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้กระเป๋าชำรุดลูกค้าสามารถร้องเคลมค่าเสียหายกับทางบริษัทการบิน ณ ที่ทำการของสายการบินที่ประจำอยู่ในสนามบิน ก่อนที่ท่านจะนำกระเป๋าผ่านศุลกากร ( บริษัทการบินทุกแห่งทั่วโลก มีการรับประกันความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร) ลูกค้าควรรักษาสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่ท่านได้โดยสารมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กระเป๋า หรือ สัมภาระต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย ระหว่างการเดินทาง การรับประกันจะรวมเฉพาะ ปัญหาด้านการผลิต และ วัสดุอะไหล่ ที่เสื่อมคุณภาพในการรับประกันเท่านั้น

 • การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการไม่มีเปลี่ยน อาจต้องดัดแปลงเพื่อให้สามารถใช้ได้ได้ตามปกติ ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้น

 • หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะรับประกัน ทางบริษัทพร้อมให้บริการ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ และ ค่าบริการการซ่อม ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับผิดชอบค่าขนส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่งสินค้าตามจริง

ช่องทางและระยะเวลาการส่งซ่อมสินค้า


ลูกค้าสามารถเลือกส่งซ่อมได้ 4 ช่องทาง

1. ส่งซ่อมผ่านห้างสรรพสินค้า / จุดจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้า ระยะเวลา 30-45 วัน

2. ส่งไปรษณีย์เข้าโรงงานปทุมธานี ระยะเวลา 2 สัปดาห์

3. ส่งด้วยตนเอง ผ่านศูนย์ศรีย่าน ระยะเวลา 2 สัปดาห์

4. ส่งด้วยตนเองที่โรงงานปทุมธานี ประมาณ 2-4 ชม. (รอรับกลับได้ กรณีนัดช่างล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)

 • ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้า อาจใช้เวลานานเกินกว่ากำหนด

 • ลูกค้าที่นำสินค้ามาซ่อม จะต้องมารับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่พนักงานขายโทรแจ้งให้มารับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบ หากพ้นกำหนดดังกล่าว

 • หากลูกค้าต้องการใช้กระเป๋าเดินทางด่วน ในช่วงระหว่างรอ ทางบริษัทมีกระเป๋าสำรองไว้บริการ โดยขอติดต่อรับบริการได้ที่ Luggage Care Center

ช่องทางติดต่อ Luggage Care Center

สอบถามราคาอะไหล่ และค่าซ่อมกระเป๋า 

แผนกซ่อม (Caggioni)
บริษัท บูลไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 
76 ม.1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160


โทร. 088 022 0023 (คุณเมย์)

Line ID : @blservice

bottom of page