top of page
logo-caggioni2.jpg

นโยบายและเงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน กรุณาตรวจรับสินค้าทันทีภายหลังได้รับสินค้า รายการที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้านและการผลิต เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยจะต้องแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับคืนเป็นรายกรณี 

นโยบายและเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 

ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

 • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด / แตกหัก / เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า

 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น

 • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างอย่างชัดเจน หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า 

 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน ป้ายแท๊กสินค้า ป้ายราคา สินค้าสมนาคุณ (ถ้ามี) และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

 • กรณีตรวจเช็คสินค้าเสียหายหรือผิดปกติจากการผลิต บริษัทจะทำการเปลี่ยนชิ้นใหม่โดยไม่สามารถคืนเงินได้ 

 • บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ใน รุ่นเดิม ขนาดเดิม สีเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

นโยบายและเงื่อนไขการยกเลิก คืนสินค้า และขอเงินคืน

รายการที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น 

 • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า หรือ บริษัทฯ นำส่งสินค้าล่าช้าเกิน 14 วัน โดยหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 14 วัน ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและขอคืนเงินได้เต็มจำนวน (ยกเว้นสินค้าสั่งผลิตหรือสั่งนำเข้า by order บริษัทฯจะแจ้งกำหนดระยะเวลาการส่งสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อและไม่สามารถยกเลิกในภายหลังได้)

 • สินค้าที่ลูกค้าเลือก 

 • ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าใหม่ตามที่ท่านสั่งซื้อ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งคืนสินค้า เฉพาะกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น

 • ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี ดังนี้

 • ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน เนื่องจากเปลี่ยนใจได้ 

 • ไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น

 • สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด

 • ซื้อแล้วใช้งานไม่เป็น

 • ซื้อสินค้ามาซ้ำกับบุคคลภายในครอบครัว

 • กรณีซื้อสินค้านั้นไปแล้วเกิน 7 วันทำการ

 • สินค้าตรวจพบว่า ผ่านการใช้งานแล้ว

 • สินค้าถูกปรับแต่ง หรือ ถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า

 • ส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางร้าน

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อแจ้งการคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

 2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือขนส่งเอกชนที่มีหมายเลขติดตามพัสดุ ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

 3. สินค้าที่เปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย คือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ชำรุด เสียหายในทุกกรณี มีเอกสารครบถ้วน พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนครบถ้วนและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ

 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย

 5. กรุณาส่งเอกสารหลักฐานทางบัญชี สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน และหลังจากนั้นบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน มิฉะนั้น จะทำการโอนเงินคืนไม่ได้ทุกกรณี)

 6. บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 5-7 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินมาที่ Email: online.luggages@gmail.com หรือ ID Line: @caggioni

 

การขอแก้ไขเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน

 • การขอแก้ไขเอกสารจะต้องแจ้งขอแก้ไขภายในเดือนเดียวกันกับเดือนที่ออกเอกสารเท่านั้น หากข้ามเดือนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี

 • การขอแก้ไขเอกสารในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผิดหรือไม่ได้แจ้งไว้ก่อนการจัดส่งสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารชุดเก่ากลับมายังบริษัทฯ และค่าจัดส่งเอกสารชุดใหม่ไปให้ท่าน 50 บาท/ครั้ง

 • การขอแก้ไขเอกสารในกรณีที่ทางบริษัทฯ ออกเอกสารผิด ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารชุดใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง

bottom of page